Заклад дошкільної освіти № 447
 
Наш садок - чарівна казка! Завітай до нас, будь-ласка!


Щорічний звіт керівника

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №447 Харківської міської ради»

Сідаченко О.М.

про свою діяльність за підсумками 2020/2021 навчального року

перед педагогічним колективним та громадськістю

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно–технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності (директора) завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

      Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 447 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: місто Харків, 61098, вул. Волонтерська, будинок 75. Побудований у 1982 році за типовим проектом. Розрахований на 220 місць. Заклад атестований в 2011 році, висновок РЕР від 16.06.2011 за № 6/5, Кзаг – достатній.

     У своiй дiяльностi ЗДО керуеться Конститучiею i законами Украiни, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами i розпорядженнями Кабiнету Miнicтpiв України, актами Президента Украiни, нормативними i розпорядчими актами у галузi освiти, цим Положенням та iншими нормативними актами.

Нормативно-правова база закладу дошкільної освіти :

- Конституція України;

Закон України від 05.09.2017 №2145 «Про освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами від 05.09.2017 № 2145-VIII).;

Лист МОН України «Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту" від 13.10.2017 »№ 1/9-554.

Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою КМУ від 12.03. 2003 № 305 (зі змінами від 29.07.2015 №530).

-Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27.08. 2010 № 796 (зі змінами від 26.04.2017 № 301 ).

Наказ МОН України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 № 930 (зі змінами від 08.08.2013 № 1135).

Спільний наказ МОН і МОЗ України "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 17.04.2006 №298/227 (зі змінами № 202/165 від 26.02.2013).

-Спільний наказ МОН і МОЗ України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 №242/329.

Накази МОЗ України щодо попередження кору

Закон України від 02.10.2019 №140-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", власним Статутом (зареєстрований 15.07.2016 року № 14807770006025178).

     У поточному навчальному році групи були укломплектовані за віковими ознаками. У закладі функціонувало 12 груп з денним перебуванням дітей, які відвідувало 303 вихованця.

Впродовж року керівником вживались заходи щодо охоплення дошкільною освітою усіх дошкільнят мікрорайону. Інформація про зарахування дітей до ЗДО розміщувалась на офіційному сайті, в електронній системі “Україна. ІСУО”, педагоги закладу проводили обстеження мікрорайону з метою залучення дітей до дошкільної освіти. З метою популяризації дошкільної освіти батьки запрошувалися на свята та розваги за участю вихованців та спвробітників нашого садочку.

Зарахування дітей до закладу здійснювалося на підставі даних електронної системи «Україна. ІСУО», заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, картки профілактичних щеплень, свідоцтва про народження дитини. При прийомі документів батьки були ознайомлені з вимогами Закону “Про захист персональних даних”. Усім батькам надано інформацію про включення до інформаційної бази ЗДО персональних даних їх дітей.

Керівником були створені умови для варіативності навчання, вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.

Прийом дітей до ЗДО у 2020/2021 навчальному році здійснювався відповідно до електронної реєстрації, згідно заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини, наказу по ЗДО № 447. Дані про дітей та їхніх батьків зберігаються у електронній базі даних програми «Курс: Дошкілля». Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття велася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059).

Управлінська діяльність здійснювалася адміністрацією в усіх сферах життєдіяльності: вчасно видавалися накази та розпорядження, систематично контролювалося їх виконання; постійно відстежувалося виконання завдань річного плану; систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичною роботою, проведенням освітньої, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю заслуховувалися та обговорювалися на виробничих нарадах, засіданнях педагогічних рад, нарадах  при завідувачеві.

Управлінська діяльність в закладі це певна система роботи яка включає в себе наступні складові: планування, організація -› надання методичної допомоги -› контроль, збір інформації -› аналіз, обговорення -› вироблення рішень, відпрацювання заходів по усуненню недоліків.

     Відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у ЗДО, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності була організована методична робота у 2020/2021 н.р.

      З урахуванням типу закладу загального розвитку для реалізації базового компоненту дошкільної освіти, на педагогічній раді було обрано та затверджено освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.). На виконання основних річних завдань оптимізовано роботу з використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі.

     Музично-спортивні розваги, конкурси, вікторини та виставки дитячих робіт, спільних робіт з батьками проводились згідно річного плану.  Рівень компетентності дітей старшого віку за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти України відповідає достатньому рівню.

       У другу половину дня з вихованцями проводились різні форми роботи, а саме: театралізована діяльність, самостійна художня діяльність, сюжетно-рольові та конструкторсько-будівельні ігри, різні види праці.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях, ігрову діяльність, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

Керівником вживались заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази.

Усі приміщення у закладі дошкільної освіти облаштовано відповідно до нормативних вимог. Стабільно працює 12 групових приміщень, харчоблок, медичний кабінет, комора, підсобні приміщення. Приміщення у закладі дошкільної освіти використовуються раціонально, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.Обладнання та меблі, ігрові осередки відповідають нормативним вимогам.

Медичний кабінет, харчоблок, пральня відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечені технічним обладнанням. Методичний кабінет оформлено у відповідності до Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.

Територія ЗДО підтримується у належному санітарному стані. Систематично проводиться заміна піску на ігрових майданчиках, обстежуються малі ігрові форми.

За рахунок коштів міського бюджету у 2020/2021 навчальному році забезпечено: оплата праці, використання товарів та послуг (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія). Відповідні звіти знаходяться на сайті ЗДО. Також у 2020-2021 н.році відкрито спортивний міні стадіон. Залучення додаткових джерел фінансування закладу та їх раціональне використання.

Значна увага у звітному періоді приділялась зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

       Для вирішення даної проблеми адміністрація порушувала клопотання перед Радою закладу. Рада закладу приймала рішення про залучення батьків до участі у покращенні умов функціонування садка. Завдяки активній діяльності батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась. Приділялась достатня увага оснащенню педагогічного процесу, придбанню посібників, господарчого інвентарю, посуду, білизни, меблів.

        За рахунок благодійної допомоги з боку батьків у закладі дошкільної освіти зроблено косметичний ремонт спальні груп №№ 8,11, косметичний ремонт групового приміщення групи № 3; оприбутковано: миючі засоби, твердий інвентар (меблі, сантехніка), м’який інвентар,  будівельні матеріали.

Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на зборах, індивідуальних бесідах та на офіційному сайті ЗДО, батьківських зборах.

Вжиті заходи щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Комплектування закладу дошкільної освіти педагогічними кадрами регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами.

Відповідно до нормативних документів складений штатний розпис та визначені штатні одиниці педагогів з розрахунку на кількість працюючих вікових груп.

      Усі педагогічні працівники працюють на постійній основі, педагоги мають відповідну педагогічну освіту. Розстановку педагогічних кадрів проведено доцільно.

Адміністрація ЗДО розподіляє навантаження за фахом, професійними якостями, можливостями педагогів, їх бажанням, підвищенням і удосконаленням майстерності. Прийом та переміщення педагогічних працівників здійснював директор (завідувач).

Комплектування обслуговуючим персоналом регламентується тими ж законодавчими та нормативно-правовими актами, що й комплектування закладу педагогічним персоналом.

В штатному розписі визначені штатні одиниці обслуговуючого персоналу закладу з розрахунку на кількість працюючих вікових груп та розрахунку площі прибирання території закладу освіти.

Якісний склад педагогічних працівників ЗДО №_447

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ:

з/п

Категорія педпрацівників

Всього педпра-цівників

 

Освіта

Педагогічні працівники (стаж роботи до 3-х років)

середньо-

спеці-альна

базова вища

вища

1.

Завідувач

1

   

1

 

2.

Вихователь-методист

1

   

1

 

3.

Практичний психолог

1

   

1

 

4.

Вихователі

14

2

6

8

 1

5

Музичні керівники

2

 

1

1

 
 

Всього

19

2

7

12

1

 

Достатня увага приділялась такому напрямку методичної роботи як атестація. Методична робота у ЗДО передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зростанню професійної майстерності педагогічного працівника для підвищення ефективності освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

У закладі забезпечуються права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. Складено перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на п’ять років. Протягом навчального року педагоги мали змогу підвищували свій рівень методом самоосвіти, роботою в творчій групі, участю в методичних заходах району. Вихователь-методист, музичні керівники, практичний психолог, вихователі, були постійними відвідувачами методичних об’єднань району.

Курси педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення їх педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь. Завдання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій. В 2020/2021 н.р. курси підвищення професійного рівня педагогічних працівників пройшло 14 педагогів.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 № 930 (зі змінами від 08.08.2013 № 1135). У 2021 році було атестовано 2 педагога.

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

14

14

100

2.

Атестація

2

2

100

3.

Самоосвіта

19

19

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги закладу систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні об’єднання.

Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Педагогічною радою громадським інспектором у ЗДО призначено практичного психолога. Діяльність громадського інспектора була спрямована на виявлення та захист дітей пільгових категорій. На початок навчального року було складено та надано до Управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення дітей пільгами в оплаті за харчування. Інформація щодо пільгового контингенту:

Вид пільг

кількість

Багатодітна сім’я             50%

15

Дитина з інвалідністю     100%

2

Малозабезпечена сім’я    100%

1

Біологічна сирота             100%

1

З родини, батьки які є військовослужбовцями - учасниками АТО  100%

11

 

Пріоритетними  напрямками в роботі соціальної служби на 2020/2021 н.р. було: охорона психологічного та фізичного здоров’я дітей, захист їх прав, створення оптимальних можливостей для реалізації власного потенціалу кожної дитини.

Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування, розроблено та впроваджується ряд заходів: виготовлення подарунків дітьми старших груп до свят, організація Днів народження. Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів.

     Усі працівники відповідно до чинного законордавства отримували щорічні оплачувані відпустки, оплату листків непрацездатності та соціальні відпустки.

      Належна увага приділялась організації харчування та медичному обслуговуванню вихованців та співробітників. Усі вихованці приймалися у садок при наявності медичних довідок, картки профілактичних щеплень. На постійному контролі адміністрації знакодилось питання ранкового прийому дітей, здійснення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, стану здоров'я вихованців, проходження медичних оглядів працівниками. Приділялась увага проведенню санітарно-просвітницької роботи серед вихованців, педагогів та батьків.

      Медичний блок розташований на І поверсі, укомплектований згідно нормативних вимог.

      Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування при 9 годинному перебуванні в закладі освіти. Складається меню-розклад з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають відповідні документи. Вартість харчування однієї дитини раннього віку на день складала:

1.Для вихованців віком від 1 до 3 років - 30,00 грн. на день (із розрахунку 12,00 грн.- бюджетні кошти та  18,00 грн.- батьківська плата);     

 2. Для вихованців віком від 3 до 6 (7) років - - 35,00 грн. на день (із розрахунку 14,00 грн. - бюджетні кошти та 21,00 грн - батьківська плата).

 Під час літьної оздоровчої кампанії вартість харчуванння підвищується на 10% за рахунок вживання фруктових соків на ІІ сніданок.

       Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при (директорі)завідувачеві.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД;

- освітня робота з дітьми з питань ОБЖД.

Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Особою, відповідальною за протипожежну безпеку закладу призначено заступника завідувача господарства. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, оновлено інструкції для посадових осіб відповідно до вимог Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожежі. Оганізовуэться та проводиться «Тиждень безпеки дитини».

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання педагогічні працівники отримали премії та щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення. Фахівці та молодший обслуговуючий персонал отримали премії з фонду економії заробітної плати.

Адміністрація відшкодує за шкідливі умови праці таким категоріям працівників:  машиністам з прання — 8%, прибиральникам — 10 %, кухарям — 12%, сторожам — 40% за роботу у нічний час. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Стан дитячого травматизму

Випадків травматизму упродовж навчального року не зареєстровано.

Залучення педагогічної громадськості до управління діяльністю закладу; співпраця з громадськими організаціями.

Систематично залучалась педагогічна та батьківська громадкість  закладу до управління його діяльністю.

     За звітній період у кожній віковій груп проведено батьківські збори он-лайн (2р. на рік), обрано батьківські комітети. Делеговано представників до складу батьківського комітету (ради) закладу. У ЗДО діє рада закладу освіти, як колегіальний орган педагогів та батьків.  На засіданнях розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться  батьківські збори, індивідуальні консультації, працює консультативний пункт для батьків.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань закладу дошкільної освіти

Необхідно взяти до уваги питання реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, в ЗДО проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали: «обліку особистого прийому громадян», «реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян». Інформаційні матеріали представлені на офіційному сайті дошкільного закладу. Усі звернення громадян розглянуті в установленому чинним законодавством термінами.

За минулий 2020/2021 навчальний рік 75 громадян звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у ЗДО та 15 осіб щодо працевлаштування в дошкільну установу.

Громадяни зверталися за уточнення режиму роботи закладу дошкільної освіти; переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до закладу дошкільної освіти та вимоги щодо профілактичних щеплень на час вступу дитини до дитячого колективу; про безкоштовне харчування дітей пільгових категорій. Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Управління освітизабезпечує функціонування закладу освіти у межах затвердженого кошторису. Відповідна інформація висвітлена на інформаційному сайті ЗДО.

Шановні батьки та співробітники! Висловлюємо Вам щиру подяку за підтримку діяльності закладу дошкільної освіти.

Від щирого серця дякуємо вам за підтримку, порозуміння та усвідомлення складності сучасного життя.

 

Протокол № 2 від « 04 » червня 2021 року

засідання загальних зборів колективу закладу

та батьків, або осіб, що їх замінюють

Присутні он-лайн: батьки, колектив ЗДО

 

Порядок денний:

1.Про виконання рішень попередніх зборів.

2.Вибір форми голосування

3.Про звіт завідувача керівника, роботи колективу (освітньої, медичної та господарської) за 2020/2021 навчальному році» – до 40хв.

4.Прийняття рішення загальних зборів – до 10хв.

 

1.СЛУХАЛИ:

 

1.Сідаченко О.М., завідувача ЗДО №447 «Про виконання рішень попередніх зборів». Рішення попередніх зборів виконанні в повному обсягу .

 

2.СЛУХАЛИ:

 

1. Вавіленко О.О. голову ПК закладу «Про вибір форми голосування». Із запропонованих форм голосування «таємне» та «відкрите» одноголосно обрали «відкрите голосування».

Голосування

«За»- 26

«Проти»- 0

«Утримались»- 1

 

2.УХВАЛИЛИ:

 

1.За підсумками голосування педагогічний колектив, батьківська громадськість визначає роботу директора ЗДО на достатньому рівні.

 

3.СЛУХАЛИ:

 

1.Сідаченко О.М., завідувача ЗДО №447, «Про звіт завідувача керівника, роботи колективу (освітньої, медичної та господарської) за 2020/2021 навчальному році». (Звіт додається)

 

3.ВИСТУПИЛИ:

 

1.Павлова О.Л. голова батьківської ради, висловила подяку за сумлінну працю завідувачу, педагогам та обслуговуючому персоналу закладу та внесла пропозицію вважати роботу ЗДО у 2020-2021 н.р. на достатньому рівні. Вона доповіла присутнім, що Ольга Михайлівна розкрила всі напрямки роботи, дала аналіз виконаної роботи, розповіла про досягнуті результати, а також про педагогічні та творчі здобутки. Наголосивши при цьому роль педагогічного колективу, системність та професіоналізм всього колективу.

2.Лимаренко А.Ю., вихователь- методист доповнила, що головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти та корекційно-відновлювальна робота з дітьми. Всі ці завдання протягом навчального року виконувались на достатньому рівні.

 

3.УХВАЛИЛИ:

 

 

1.  Прийняти до уваги звітну інформацію.

 

 

4.СЛУХАЛИ:

 

1. Павлову О.Л. голову батьківської ради «Про прийняття рішення загальних зборів».

 

4.ВИСТУПИЛИ:

1.Швидченко О.О., член батьківської Ради, яка запропонувала продовжити спільну роботу адміністрації ЗДО, батьківського комітету та громадськості по покращенню умов для всебічного розвитку дітей та модернізації бази ЗДО.

2.Константинова О.В. член батьківської Ради, яка доповіла, що кошти, отримані як благодійні внески, у 2020/2021 навчальному році використані за призначенням.

 

4. УХВАЛИЛИ:

 

1.Визнати роботу керівника ЗДО № 447 Сідаченко О.М. на достатньому рівні.

 

 

 

Голова зборів                                  ________________ О.М.Сідаченко

 

Секретар засідання                        ________________  О.О.Ульянченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №447 Харківської міської ради»

Сідаченко О.М.

про свою діяльність за підсумками 2019/2020 навчального року

перед педагогічним колективним та громадськістю

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно–технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності (директора) завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

      Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 447 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: місто Харків, 61098, вул. Волонтерська, будинок 75. Побудований у 1982 році за типовим проектом. Розрахований на 220 місць. Заклад атестований в 2011 році, висновок РЕР від 16.06.2011 за № 6/5, Кзаг – достатній.

     У своiй дiяльностi ЗДО керуеться Конститучiею i законами Украiни, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами i розпорядженнями Кабiнету Miнicтpiв України, актами Президента Украiни, нормативними i розпорядчими актами у галузi освiти, цим Положенням та iншими нормативними актами.

Нормативно-правова база закладу дошкільної освіти :

- Конституція України;

- Закон України від 05.09.2017 №2145 «Про освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами від 05.09.2017 № 2145-VIII).;

- Лист МОН України «Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту" від 13.10.2017 »№ 1/9-554.

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою КМУ від 12.03. 2003 № 305 (зі змінами від 29.07.2015 №530).

-Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27.08. 2010 № 796 (зі змінами від 26.04.2017 № 301 ).
- Наказ МОН України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 № 930 (зі змінами від 08.08.2013 № 1135).
- Спільний наказ МОН і МОЗ України "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 17.04.2006 №298/227 (зі змінами № 202/165 від 26.02.2013).
-Спільний наказ МОН і МОЗ України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 №242/329.
- Накази МОЗ України щодо попередження кору
- Закон України від 02.10.2019 №140-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", власним Статутом (зареєстрований 15.07.2016 року № 14807770006025178).

     У поточному навчальному році групи були укломплектовані за віковими ознаками. У закладі функціонувало 12 груп з денним перебуванням дітей, які відвідувало 309 вихованців.

Впродовж року керівником вживались заходи щодо охоплення дошкільною освітою усіх дошкільнят мікрорайону. Інформація про зарахування дітей до ЗДО розміщувалась на офіційному сайті, в електронній системі “Україна. ІСУО”, педагоги закладу проводили обстеження мікрорайону з метою залучення дітей до дошкільної освіти. З метою популяризації дошкільної освіти батьки запрошувалися на свята та розваги за участю вихованців та спвробітників нашого садочку.

Зарахування дітей до закладу здійснювалося на підставі даних електронної системи «Україна. ІСУО», заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, картки профілактичних щеплень, свідоцтва про народження дитини. При прийомі документів батьки були ознайомлені з вимогами Закону “Про захист персональних даних”. Усім батькам надано інформацію про включення до інформаційної бази ЗДО персональних даних їх дітей.

Керівником були створені умови для варіативності навчання, вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.

Прийом дітей до ЗДО у 2019/2020 навчальному році здійснювався відповідно до електронної реєстрації, згідно заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини, наказу по ЗДО № 447. Дані про дітей та їхніх батьків зберігаються у електронній базі даних програми «Курс: Дошкілля». Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття велася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059)

Управлінська діяльність здійснювалася адміністрацією в усіх сферах життєдіяльності: вчасно видавалися накази та розпорядження, систематично контролювалося їх виконання; постійно відстежувалося виконання завдань річного плану; систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичною роботою, проведенням освітньої, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю заслуховувалися та обговорювалися на виробничих нарадах, засіданнях педагогічних рад, нарадах  при завідувачеві.

Управлінська діяльність в закладі це певна система роботи яка включає в себе наступні складові: планування, організація -› надання методичної допомоги -› контроль, збір інформації -› аналіз, обговорення -› вироблення рішень, відпрацювання заходів по усуненню недоліків.

     Відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у ЗДО, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності була організована методична робота у 2019/2020 н.р.

      З урахуванням типу закладу загального розвитку для реалізації базового компоненту дошкільної освіти, на педагогічній раді було обрано та затверджено освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.). На виконання основних річних завдань оптимізовано роботу з використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі.

     Музично-спортивні розваги, конкурси, вікторини та виставки дитячих робіт, спільних робіт з батьками проводились згідно річного плану.  Рівень компетентності дітей старшого віку за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти України відповідає достатньому рівню.

       У другу половину дня з вихованцями проводились різні форми роботи, а саме: театралізована діяльність, самостійна художня діяльність, сюжетно-рольові та конструкторсько-будівельні ігри, різні види праці.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях, ігрову діяльність, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

Керівником вживались заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази.

Усі приміщення у закладі дошкільної освіти облаштовано відповідно до нормативних вимог. Стабільно працює 12 групових приміщень, харчоблок, медичний кабінет, комора, підсобні приміщення. Приміщення у закладі дошкільної освіти використовуються раціонально, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Обладнання та меблі, ігрові осередки відповідають нормативним вимогам.

Медичний кабінет, харчоблок, пральня відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечені технічним обладнанням. Методичний кабінет оформлено у відповідності до Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.

Територія ЗДО підтримується у належному санітарному стані. Систематично проводиться заміна піску на ігрових майданчиках, обстежуються малі ігрові форми.

     За рахунок коштів міського бюджету у 2019/2020 навчальному році забезпечено: оплата праці, використання товарів та послуг (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія). Відповідні звіти знаходяться на сайті ЗДО. Також у 2019-2020 н.році встановлено спортивний міні стадіон. Залучення додаткових джерел фінансування закладу та їх раціональне використання.

Значна увага у звітному періоді приділялась зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

       Для вирішення даної проблеми адміністрація порушувала клопотання перед Радою закладу. Рада закладу приймала рішення про залучення батьків до участі у покращенні умов функціонування садка. Завдяки активній діяльності батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась. Приділялась достатня увага оснащенню педагогічного процесу, придбанню посібників, господарчого інвентарю, посуду, білизни, меблів.

        За рахунок благодійної допомоги з боку батьків у закладі дошкільної освіти оприбутковано: миючі засоби,твердий інвентар (меблі, сантехніка), м’який інвентар,  будівельні матеріали.

Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на зборах, індивідуальних бесідах та на офіційному сайті ЗДО, батьківських зборах.

Вжиті заходи щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Комплектування закладу дошкільної освіти педагогічними кадрами регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами.

Відповідно до нормативних документів складений штатний розпис та визначені штатні одиниці педагогів з розрахунку на кількість працюючих вікових груп.

      Усі педагогічні працівники працюють на постійній основі, педагоги мають відповідну педагогічну освіту. Розстановку педагогічних кадрів проведено доцільно.

Адміністрація ЗДО розподіляє навантаження за фахом, професійними якостями, можливостями педагогів, їх бажанням, підвищенням і удосконаленням майстерності. Прийом та переміщення педагогічних працівників здійснював директор (завідувач).

Комплектування обслуговуючим персоналом регламентується тими ж законодавчими та нормативно-правовими актами, що й комплектування закладу педагогічним персоналом.

В штатному розписі визначені штатні одиниці обслуговуючого персоналу закладу з розрахунку на кількість працюючих вікових груп та розрахунку площі прибирання території закладу освіти.

Якісний склад педагогічних працівників ЗДО №_447

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ:

 

з/п

Категорія педпрацівників

Всього педпра-цівників

 

Освіта

Педагогічні працівники (стаж роботи до 3-х років)

середньо-

спеці-альна

базова вища

вища

1.

Завідувач

1

 

 

1

 

2.

Вихователь-методист

1

 

 

1

 

3.

Практичний психолог

1

 

 

1

 

4.

Вихователі

15

2

6

8

 1

5

Музичні керівники

1

 

1

 

 

 

Всього

19

2

7

11

1

        

 

 

Освітній рівень педагогів:

 

Фаховий рівень педагогів:

       Достатня увага приділялась такому напрямку методичної роботи як атестація.

Методична робота у ЗДО передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зростанню професійної майстерності педагогічного працівника для підвищення ефективності освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

У закладі забезпечуються права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. Складено перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на п’ять років. Протягом навчального року педагоги мали змогу підвищували свій рівень методом самоосвіти, роботою в творчій групі, участю в методичних заходах району. Вихователь-методист, музичні керівники, практичний психолог, вихователі, були постійними відвідувачами методичних об’єднань району.

Курси педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення їх педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь. Завдання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій. В 2019/2020 н.р. курси підвищення професійного рівня педагогічних працівників пройшло 4 педагога.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 № 930 (зі змінами від 08.08.2013 № 1135).
     У 2020 році було атестовано 2 педагога.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

4

4

100

2.

Атестація

2

2

100

3.

Самоосвіта

12

12

100

 

Педагоги закладу систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні об’єднання.

Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Педагогічною радою громадським інспектором у ЗДО призначено практичного психолога. Діяльність громадського інспектора була спрямована на виявлення та захист дітей пільгових категорій. На початок навчального року було складено та надано до Управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення дітей пільгами в оплаті за харчування. Інформація щодо пільгового контингенту:

Вид пільг

кількість

Багатодітна сім’я             50%

15

Дитина з інвалідністю     100%

2

Малозабезпечена сім’я    100%

1

Біологічна сирота             100%

1

З родини, батьки які є військовослужбовцями - учасниками АТО  100%

11

 

Пріоритетними  напрямками в роботі соціальної служби на 2019/2020 н.р. було: охорона психологічного та фізичного здоров’я дітей, захист їх прав, створення оптимальних можливостей для реалізації власного потенціалу кожної дитини.

Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування, розроблено та впроваджується ряд заходів: виготовлення подарунків дітьми старших груп до свят, організація Днів народження. Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів.

     Усі працівники відповідно до чинного законордавства отримували щорічні оплачувані відпустки, оплату листків непрацездатності та соціальні відпустки.

      Належна увага приділялась організації харчування та медичному обслуговуванню вихованців та співробітників. Усі вихованці приймалися у садок при наявності медичних довідок, картки профілактичних щеплень. На постійному контролі адміністрації знакодилось питання ранкового прийому дітей, здійснення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, стану здоров'я вихованців, проходження медичних оглядів працівниками. Приділялась увага проведенню санітарно-просвітницької роботи серед вихованців, педагогів та батьків.

      Медичний блок розташований на І поверсі, укомплектований згідно нормативних вимог.

      Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування при 9 годинному перебуванні в закладі освіти. Складається меню-розклад з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають відповідні документи. Вартість харчування однієї дитини раннього віку на день складала:

1.Для вихованців віком від 1 до 3 років - 25,00 грн (із розрахунку: 10,00 грн - бюджетні кошти та 15,00 грн - батьківська плата).

2. Для вихованців віком від 3 до 6 (7) років - 30,00 грн (із розрахунку: 12,00 грн - бюджетні кошти та 18,00 грн - батьківська плата).

 Під час літьної оздоровчої кампанії вартість харчуванння підвищується на 10% за рахунок вживання фруктових соків на ІІ сніданок.

       Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при (директорі)завідувачеві.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД;

- освітня робота з дітьми з питань ОБЖД.

Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Особою, відповідальною за протипожежну безпеку закладу призначено заступника завідувача господарства. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, оновлено інструкції для посадових осіб відповідно до вимог Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожежі. Оганізовуэться та проводиться «Тиждень безпеки дитини».

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання педагогічні працівники отримали премії та щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення. Фахівці та молодший обслуговуючий персонал отримали премії з фонду економії заробітної плати.

Адміністрація відшкодує за шкідливі умови праці таким категоріям працівників:  машиністам з прання — 8%, прибиральникам — 10 %, кухарям — 12%, сторожам — 40% за роботу у нічний час. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Стан дитячого травматизму

Випадків травматизму упродовж навчального року не зареєстровано.

Залучення педагогічної громадськості до управління діяльністю навчального закладу; співпраця з громадськими організаціями

Систематично залучалась педагогічна та батьківська громадкість  закладу до управління його діяльністю.

     За звітній період у кожній віковій груп проведено батьківські збори (2р. на рік), обрано батьківські комітети. Делеговано представників до складу батьківського комітету (ради) закладу. Разом з батьками проведено спортивні розваги, спільні заняття з продуктивних видів діяльності. У ЗДО діє рада закладу освіти, як колегіальний орган педагогів та батьків.  На засіданнях розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться «Дні відкритих дверей», батьківські збори, індивідуальні консультації, працює консультативний пункт для батьків.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань закладу дошкільної освіти

Необхідно взяти до уваги питання реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, в ЗДО проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали: «обліку особистого прийому громадян», «реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян». Інформаційні матеріали представлені на офіційному сайті дошкільного закладу. Усі звернення громадян розглянуті в установленому чинним законодавством термінами.

За минулий 2019/2020 навчальний рік 85 громадян звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у ЗДО та 10 осіб щодо працевлаштування в дошкільну установу.

Громадяни зверталися за уточнення режиму роботи закладу дошкільної освіти; переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до закладу дошкільної освіти та вимоги щодо профілактичних щеплень на час вступу дитини до дитячого колективу; про безкоштовне харчування дітей пільгових категорій. Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Управління освітизабезпечує функціонування закладу освіти у межах затвердженого кошторису. Відповідна інформація висвітлена на інформаційному сайті ЗДО.

Шановні батьки та співробітники! Висловлюємо Вам щиру подяку за підтримку діяльності закладу дошкільної освіти.

Від щирого серця дякуємо вам за підтримку, порозуміння та усвідомлення складності сучасного життя.

 

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №447 Харківської міської ради»

Сідаченко О.М.

про свою діяльність за підсумками 2018/2019 навчального року

перед педагогічним колективним та громадськістю

  Даний звіт надається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Звіт має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 447 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: місто Харків, 61098, вул. Волонтерська, будинок 75. Побудований у 1982 році за типовим проектом. Розрахований на 220 місць. Заклад атестований в 2011 році, висновок РЕР від 16.06.2011 за № 6/5, Кзагдостатній.

У поточному навчальному році групи були укломплектовані за віковими ознаками. У закладі функціонувало 12 груп з денним перебуванням дітей, які відвідувало 219 вихованців.

Впродовж року керівником вживались заходи щодо охоплення дошкільною освітою усіх дошкільнят мікрорайону. Інформація про зарахування дітей до ЗДО розміщувалась на офіційному сайті, в електронній системі “Україна. ІСУО”, педагоги закладу проводили обстеження мікрорайону з метою залучення дітей до дошкільної освіти. З метою популяризації дошкільної освіти батьки запрошувалися на свята та розваги за участю вихованців та спвробітників нашого садочку.

Зарахування дітей до закладу здійснювалося на підставі даних електронної системи «Україна. ІСУО», заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, картки профілактичних щеплень, свідоцтва про народження дитини. При прийомі документів батьки були ознайомлені з вимогами Закону “Про захист персональних даних”. Усім батькам надано інформацію про включення до інформаційної бази ЗДО персональних даних їх дітей.

Керівником були створені умови для варіативності навчання, вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.

З урахуванням типу закладу загального розвитку для реалізації базового компоненту дошкільної освіти, на педагогічній раді було обрано та затверджено освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.) та освітнюпрограму “Впевнений старт” для дітей 6-го року життя.

На виконання основних річних завдань оптимізовано роботу з використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі.

Музично-спортивні розваги, конкурси, вікторини та виставки дитячих робіт, спільних робіт з батьками проводились згідно річного плану.  Рівень компетентності дітей старшого віку за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти України відповідає достатньому рівню.

У другу половину дня з вихованцями проводились різні форми роботи, а саме: театралізована діяльність, самостійна художня діяльність, сюжетно-рольові та конструкторсько-будівельні ігри, різні види праці.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях, ігрову діяльність, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

Керівником вживались заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази.

Усі приміщення у закладі дошкільної освіти облаштовано відповідно до нормативних вимог. Стабільно працює 12 групових приміщень, харчоблок, медичний кабінет, комора, підсобні приміщення. Приміщення у закладі дошкільної освіти використовуються раціонально, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Обладнання та меблі, ігрові осередки відповідають нормативним вимогам.

Медичний кабінет, харчоблок, пральня відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечені технічним обладнанням. Методичний кабінет оформлено у відповідності до Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.

Територія ЗДО підтримується у належному санітарному стані. Систематично проводиться заміна піску на ігрових майданчиках, обстежуються малі ігрові форми.

За рахунок коштів міського бюджету у 2018/2019 навчальному році забезпечено: оплата праці, використання товарів та послуг (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія). Відповідні звіти знаходяться на сайті ЗДО. Також у 2018-2019 н.році встановлено малі ігрові форми.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Значна увага у звітному періоді приділялась зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

Для вирішення даної проблеми адміністрація порушувала клопотання перед Радою закладу. Рада закладу приймала рішення про залучення батьків до участі у покращенні умов функціонування дитячого садка. Завдяки активній діяльності батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась. Приділялась достатня увага оснащенню педагогічного процесу, придбанню посібників, господарчого інвентарю, посуду, білизни, меблів.

За рахунок благодійної допомоги з боку батьків у навчальному закладі оприбутковано: миючі засоби,твердий інвентар (меблі, сантехніка), м’який інвентар, лінолеум та покриття для підлоги, будівельні матеріали.

Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на зборах, індивідуальних бесідах та на офіційному сайті ЗДО, батьківських зборах.

Вжиті заходи щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Комплектування закладу дошкільної освіти педагогічними кадрами регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами.

Відповідно до нормативних документів складений штатний розпис та визначені штатні одиниці педагогів з розрахунку на кількість працюючих вікових груп.

Усі педагогічні працівники працюють на постійній основі, педагоги мають відповідну педагогічну освіту. Розстановку педагогічних кадрів проведено доцільно.

Адміністрація ЗДО розподіляє навантаження за фахом, професійними якостями, можливостями педагогів, їх бажанням, підвищенням і удосконаленням майстерності. Прийом та переміщення педагогічних працівників здійснював завідувач.

Комплектування обслуговуючим персоналом регламентується тими ж законодавчими та нормативно-правовими актами, що й комплектування закладу педагогічним персоналом.

В штатному розписі визначені штатні одиниці обслуговуючого персоналу закладу з розрахунку на кількість працюючих вікових груп та розрахунку площі прибирання території закладу освіти.

Якісний склад педагогічних працівників ЗДО №_447

Кількість педпрацівників

Мають категорію

Мають звання

Мають освіту

Кількість пенсіонерів

Вищу

І

ІІ

Спеціаліст

Старший вихователь

Вихователь-методист

Вищу

Неповну вищу

19

2

4

3

1

0

2

10

7

6

 

 

Достатня увага приділялась такому напрямку методичної роботи як атестація.

На підтвердження відповідності займаній посаді 21.03.2019 атестувалися 3 педагоги

Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Педагогічною радою громадським інспектором у ЗДО призначено практичного психолога. Діяльність громадського інспектора була спрямована на виявлення та захист дітей пільгових категорій.

На початок навчального року було складено та надано до Управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення дітей пільгами в оплаті за харчування. У закладі дошкільної освіти протягом навчального року виховувалися 18 дітей пільгових категорій, що отримували 50% та 100% пільги при оплаті за харчування.

Усі працівники відповідно до чинного законордавства отримували щорічні оплачувані відпустки, оплату листків непрацездатності та соціальні відпустки.

Належна увага приділялась організації харчування та медичному обслуговуванню вихованців та співробітників. Усі вихованці приймалися у садок при наявності медичних довідок, картки профілактичних щеплень. На постійному контролі адміністрації знакодилось питання ранкового прийому дітей, здійснення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, стану здоров'я вихованців, проходження медичних оглядів працівниками. Приділялась увага проведенню санітарно-просвітницької роботи серед вихованців, педагогів та батьків.

Медичний блок розташований на І поверсі, укомплектований згідно нормативних вимог.

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-и разове харчування при 9 годинному перебуванні в закладі освіти. Складається меню-розклад з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають відповідні документи. Вартість харчування однієї дитини раннього віку на день складала 20 грн. (з них 12,00 грн. сплачували батьки та 8,00 грн. - з міського бюджету), вартість харчування однієї дитини дошкільного віку на день складала 25,00 грн. (з них 15,00 грн. сплачували батьки та 10,00 грн. з міського бюджету). Під час літьної оздоровчої кампанії вартість харчуванння підвищується на 10% за рахунок вживання фруктових соків на ІІ сніданок, та становить для дітей раннього віку 22 грн. на день (з них 13,20 грн — сплачують батьки та 8,80 грн. - з міського бюджету), для дітей дошкільного віку — 27,50 грн (з них 16,50 грн сплачують батьки та 11,00 грн — з міського бюджету). Фінансові ліміти по оплаті за харчування дітодня використовуються повністю.

Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачеві.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному навчальному закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД;

- освітня робота з дітьми з питань ОБЖД.

Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Особою, відповідальною за протипожежну безпеку закладу призначено заступника завідувача господарства. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, оновлено інструкції для посадових осіб відповідно до вимог Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожежі. У квітні 2019 року був організований та проведений «Тиждень безпеки дитини».

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання педагогічні працівники отримали премії та щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення. Фахівці та молодший обслуговуючий персонал отримали премії з фонду економії заробітної плати.

Адміністрація відшкодує за шкідливі умови праці таким категоріям працівників:  машиністам з прання — 8%, прибиральникам — 10 %, кухарям — 12%, сторожам — 40% за роботу у нічний час. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Стан дитячого травматизму

Випадків травматизму упродовж навчального року не зареєстровано.

Залучення педагогічної громадськості до управління діяльністю навчального закладу; співпраця з громадськими організаціями

Систематично залучалась педагогічна та батьківська громадкість  закладу до управління його діяльністю.

За звітній період у кожній віковій груп проведено батьківські збори (3р. на рік), обрано батьківські комітети. Делеговано представників до складу батьківського комітету (ради) навчального закладу. Для батьків проведено екскурсії, спортивні розваги, спільні заняття з продуктивних видів діяльності. У ЗДО діє рада закладу освіти, як колегіальний орган педагогів та батьків.  На засіданнях розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться «Дні відкритих дверей», батьківські збори, індивідуальні консультації, працює консультативний пункт для батьків.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань закладу дошкільної освіти

Необхідно взяти до уваги питання реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, в ЗДО проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали: «обліку особистого прийому громадян», «реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян». Інформаційні матеріали представлені на офіційному сайті дошкільного закладу. Усі звернення громадян розглянуті в установленому чинним законодавством термінами.

За минулий 2018/2019 навчальний рік 95 громадян звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у ЗДО та 10 осіб щодо працевлаштування в дошкільну установу.

Громадяни зверталися за уточнення режиму роботи закладу дошкільної освіти; переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до закладу дошкільної освіти та вимоги щодо профілактичних щеплень на час вступу дитини до дитячого колективу; про безкоштовне харчування дітей пільгових категорій. Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Управління освітизабезпечує функціонування закладу освіти у межах затвердженого кошторису. Відповідна інформація висвітлена на інформаційному сайті ЗДО.

 

 

Шановні батьки та співробітники! Висловлюємо Вам щиру подяку за підтримку діяльності закладу дошкільної освіти.

Від щирого серця дякуємо вам за підтримку, порозуміння та усвідомлення складності сучасного життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т

 завідувача комунального закладу «Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 447 Харківської міської ради»

Сідаченко О.М.

 

 перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

12.06.2018

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.    Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2.    Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладоми освіти.

 

Порядок денний:

1.    Звітування керівника КЗ «ДНЗ № 447» про свою діяльність перед учасниками освітнього процесу закладу дошкільної освіти, батьками та громадськістю.

2.    Результати підготовки закладу дошкільної освіти до нового навчального року.

3.    Робота закладу в літній оздоровчий період.

4.    Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-       Конституції України;

-       Закону України «Про освіту»;

-       Закону України «Про дошкільну освіту»;

-       «Положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами);

-       Базового компоненту дошкільної освіти України;

-       Закону України «Про охорону праці» (зі змінами);

-       Закону України «Про дорожній рух» (зі змінами);

-       Закону України «Про відпустки»;

-       Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

-       Освітньої програми  для дітей від 2 до 7 років «Дитина»;

-        Програми «Освіта. Україна ХХІ століття»;

-       Статуту комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 447 комбінованого типу Харківської міської ради»;

-       річного плану роботи КЗ «ДНЗ № 447».

           Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

           Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

-       реалізації державної політики в галузі освіти;

-       збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

-       виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-       формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей набуття нею соціального досвіду;

-       виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

-       формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

-       здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

-       надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

-       оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання.

         Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти здійснюю я, завідуюча,  згідно зі Статутом.

 

У 2017-2018 навчальному році дошкільний заклад відвідувало 322 дитини, працювало 12 груп, з них 3 групи для дітей раннього віку, 9 груп для дітей дошкільного віку.

У 2017/2018 навчальному році зміст освітнього процесу визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затвердженою освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина»

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи щодо розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, забезпеченням належного розвивального середовища. Дошкільний заклад повністю забезпечений педагогічними кадрами.

Оскільки реформування змісту та гуманізація цілей дошкільної освіти України є складовою оновлення світових та європейських освітніх систем, на часі реалізації компетентної парадигми, педагоги працювали творчо впроваджували у практику роботи  цілісний підхід до розвитку особистості.

Пріоритетними напрямками в роботі були визначені мовленнєвий розвиток, зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, розв’язування проблеми особистісно-орієнтованого підходу у вихованні та навчанні, формування у дітей соціальної компетентності, розвиток творчих здібностей дітей на основі ТРВЗ – технології.

Аналіз планування робот за минулий рік показав, що такі його принципи як науковість, актуальність, конкретність, наступність, об’єктивність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану. Але такі принципи планування як оптимальність, перспективність було дотримано частково. Проте структура і зміст його розділів потребують часткового удосконалення.

Методична робота з педкадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на реалізацію основної мети: підвищити професійний рівень педагогів. Протягом року було проведено: теоретично-практичний семінар «Аспекти впровадження програми «Дитина», семінар-практикум «Розвиваємо здібності кожної дитини», консультації з різних видів діяльності, працювала «Школа молодого вихователя».

 Протягом 2017-2018 навчального року певна увага приділялась підвищенню рівня науково-методичної підготовки фахівців. 40% педагогів відвідували методичні об’єднання; методичною освітою було охоплено 60% педагогів. Для удосконалення педагогічної майстерності педагогів систематично проводилися виставки новинок психолого-педагогічної літератури, перегляд статей періодичних видань («Дошкільне виховання»,  «Дошкільний навчальний заклад», «Джміль», «Палітра педагога», «Дитячий садок», «БВДС», «Вихователь-методист» та ін.).

Аналіз навчально-виховної роботи свідчить про те, що педагогічний колектив багато уваги приділяє фізичному вихованню дітей, як засобу охорони їх життя та зміцнення здоров'я. Треба визначити позитивний досвід роботи у цьому напрямку вихователів Козлової Ю.В., Мітрошкіної Т.Д., Швидченко В.Е., Шмельової О.І., фізкультурно-оздоровча робота у цих групах проводиться у повному обсязі, послідовно з урахуванням фізичного та психічного здоров'я дітей, рівня рухового розвитку.

Завдяки спільним діям педагогічного колективу і батьків щомісяця проводяться спільні свята, «Дні Здоров'я», розваги.

На достатньому рівні проводилася робота з фізичного виховання в групах раннього віку (№ 1, 2, № 3) у вихователів Сердюк І.О., Мастіхіної В.М., Лисенко Т.О. Діти цих груп практично не хворіли, завдяки використанню різноманітних загартовуючи заходів.

Аналіз даних тестування фізичної підготовленості дітей шестирічного
віку показав, що більшість дітей отримала добру оцінку. Усього виконувало державні тести 57 дітей. Оцінку «5» отримало 12 дітей, «4» – 36 дітей, «3» – 9 дітей, що складає 21%, 63%, 16%. 84%  дітей 6-го ріку життя мають фізичну підготовку на гарному рівні ( у порівнянні з минулим роком 82%)

У дитячому садку склалася і діє комплексна система фізкультурно-оздоровчої роботи. Основними завданнями колектив вважає:

–  забезпечення охорони і зміцнення здоров’я дошкільників (як фізичного, так і психологічного);

–       створення умов для радісного і змістовного життя в дитячому саду;

–       формування життєво-необхідних рухових умінь і навиків;

–       виховання потреби в здоровому способі життя;

–       забезпечення фізичного і психічного благополуччя;

–       формування активного і дбайливо-шанобливого відношення до навколишнього світу;

–       залучення до основних сфер людської культури.

У ДНЗ створені необхідні умови для самостійної рухової активності дітей, продумано розміщення фізкультурного куточка, наявність спортивного обладнання, дидактичного середовища:

– багатофункціональність;                                                                                

–       мобільність;

–       безпека;

–       інформативність;

–       комфортність (емоційна, психологічна).

У групових кімнатах обладнані спортивні куточки , де є достатня кількість спортивного обладнання для прогулянок .

В  дитячому садку є спортивно-музична зала, де проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи.

У календарних планах відбиті всі форми фізкультурно - оздоровчої  роботи: комплекси ранкової гімнастики   з предметами і без них, ігрові, комплекси з використанням смуги перешкод і , фізкультурні заняття, розваги, міні-заняття,  рухливі ігри, фізкультурні хвилинки, ігри-естафети, гімнастика пробудження.

 В порівнянні з минулим роком помітно покращала якість проведення занять, заходів, спільної діяльності з дітьми, режимних моментів. Вихователі стали сміливішими в рішеннях, відвертіше аналізувати перегляди занять, знаходити проблеми і вирішувати їх, упроваджувати в практику оригінальні, цікаві методи і прийоми.

Медико – педагогічні спостереження за фізкультурними заняттями показали раціональну побудову занять, відповідність фізичного навантаження функціональним можливостям дітей при досить високій загальній і моторній щільності занять, забезпечення тренуючого ефекту (середній рівень частоти пульсу відповідає віковим нормам). У методиці таких занять з різними віковими групами враховується підбір величини необхідного фізичного навантаження. Висока моторна щільність заняття досягається за рахунок використання різних способів організації на одному занятті (70% і більш). Комбінація фронтального і групового способів дозволила підвищити фізичне навантаження. Об’єднання дітей в підгрупи під час занять по мірі рухливості (середньою і малою, середньою і великою) допомогло створити найбільш сприятливу психологічну атмосферу. Орієнтація в роботі на міру рухливості дітей дозволила як найповніше задовольнити їх рухливі потреби, сприяти кращому засвоєнню рухів і формування високої фізичною підготовленості. Педагогами молодших груп Константиновою В.М.  і Шмельовою О.І.  розроблені і проводяться заняття в ігрової формі, що дозволяє виділити підвищений інтерес до рухливої активності. Але в основному педагогами проводяться типові і комплексні заняття. Не використовується така форма проведення як заняття за інтересами, заняття «туризм», тренувальні заняття.

  Педагоги приділяють багато уваги формуванню у дітей валеологічних умінь,  проводять заняття по ознайомленню зі своїм організмом.  На цих заняттях педагоги дають дітям уявлення про будову власного тіла, призначення органів, що корисно і шкідливо для організму, прививають елементарні навики по догляду за собою і наданню першої допомоги. Все це грає велику роль у вихованні у дитини потреби в здоровому способі життя, в умінні управляти своєю поведінкою і емоціями, регулювати свою активність. Знання дітьми основ валеології, гігієни і елементів медицини сприяють підвищенню ефективності занять, фізкультурно-оздоровчих заходів і виключають фізичні і психічні перевантаження і перевтоми у дітей.

Аналіз спостереження за проведенням рухової активності на прогулянці показав, що в групах № 4 (вихователь Мастіхіна Н.С.), № 6 ( вихователь Крупка С.П.) прогулянка неефективна, оскільки недостатньо ігор, обладнання для організації рухової діяльності, діяльність дітей одноманітна.

 Аналіз спостереження за організацією режимних моментів показав, що всі режимні моменти проводяться відповідно  програмовим і санітарним вимогам. Як засоби загартування широко використовуються природні чинники: сонце, повітря, вода, а так само місцеві загартовуючи водні процедури: умивання після сну, миття рук перед їжею, миття ніг перед сном, ігри з водою. Педагоги груп раннього віку  та молодших груп успішно проводять виховний процес по оволодінню дітьми культурно-гігієнічними навичками.

Вся робота, що проводиться з організації оздоровлення дітей: фізкультурні заняття, загартування, валеологічні заходи, спортивні свята, «Дні здоров я»; сезонна профілактика ОРЗ, фітотерапія, прийом полівітамінів, сприятливо вплинуло на зміцнення здоров’я дітей.

 

 

Аналіз захворюваності по групах в 2017 – 2018 навчальному році склав

       Група №

Місяць

Ясла

Дошкільні групи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

вересень

0,43

0,47

1,2

0,55

0,8

0,2

0,6

0,34

0,4

0,8

0,32

0,7

жовтень

1,5

1,4

1,2

0,8

0,3

0,6

0,7

0,5

0,4

1,2

0.5

0,8

листопад

1,2

1,1

1,2

1,1

1,6

0,5

1,5

0,5

0,4

0,9

0,7

1,0

грудень

1,0

0,9

0,7

1,0

0,5

0,4

0,9

1,5

0,6

1,7

0,6

1,0

січень

0,75

1,1

1,2

0,7

0,8

0,6

0,5

0,5

0,4

0,7

0,4

1,5

лютий

0,5

1,3

0,9

0,7

0,9

0,6

0,5

0,2

0,6

0,3

0,4

0,3

березень

0,47

1,1

0,9

1,0

0,8

0,2

0,6

0,3

0,4

0,5

0,3

0,5

квітень

0,4

0,6

1,5

0,7

0,16

0,2

0,5

0,34

0,2

0,5

0,18

0,34

травень

0,9

1,0

1,1

0,7

0,48

0,2

0,15

0,2

0,19

0,35

0,2

0

Найнижчий рівень відвідування дітьми ДНЗ спостерігався у листопаді та січні. Причини низького рівня відвідування: свята, канікули. Упродовж навчального року в дитячому садку не було нещасних випадків, травм.

 

Робота ДНЗ дітьми з безпеки життєдіяльності.

З метою належного виконання вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» щодо питань безпеки життєдіяльності дошкільнят та для вироблення у них стереотипу безпечної поведінки робота в ДНЗ спрямовується у трьох напрямках: із працівниками, батьками, дітьми. Робота ведеться протягом року за розділами:

                   - Пожежна безпека  

- Дорожньо-транспортний травматизм

- Надзвичайні ситуації

- Особиста безпека дитини

Результатом засвоєння дітьми програмового матеріалу стали навички дітей з різних видів безпеки життєдіяльності. Тобто дитина:

- Дотримується  правил поведінки з пожежної безпеки.

- Правильно користується пішохідним переходом, дотримується правил поведінки у транспорті, на дорозі.

- Має чіткі навички безпечної поведінки в природному середовищі.

- Елементарно піклується про своє здоров’я .

- Має найпростіші знання з цивільної оборони (ЦО).

- Знає  номери служб екстреної допомоги.

Під час перевірки роботи з охорони здоров’я по групах протягом дня було виявлено, що рівень роботи  з охорони життєдіяльності дітей

    та попередження травматизму має достатній рівень.

Проводиться робота по корекції плоскостопості і клишоногості, порушень постави застосуванням спеціальних корегувальних ігор і вправ.

Згідно критеріїв аналізу роботи з фізичного виховання, оздоровлення та загартування дошкільників, реалізація планів з цього розділу проводилась на достатньому рівні.

У дитячому садку проводиться постійний контроль групових приміщень медичним персоналом по розробленим критеріям. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. за № 298/227 в ЗДО ведеться робота по організації харчування, яка направлена на збалансованість раціону, оптимальний режим харчування.

В ЗДО режим харчування 3–х разовий, їжу видають дітям у суворо визначений час. Під час оздоровчого періоду організований додатковий прийом їжі з 10.00 до 11.00 у вигляді соків. Для організації питного режиму забезпечено дітей кип’яченою охолодженою водою за індивідуальною потребою.  

Розподіл їжі за калорійністю протягом дня

Сніданок

25%

Обід

35%

Полуденок

20%

 

Об’єм їжі відповідає віку дитини.

Відповідно до двотижневого меню комірником надається замовлення на продукти постачальнику продуктів харчування. Комірником та старшою медсестрою систематично контролюється якість продуктів від постачальника. Регулярно проводиться зняття проб їжі та виставляються добові проби. Аналіз, зроблений на підставі накопичувальної відомості показав, що за 2017-2018 н. рік середнє виконання щоденних норм таке(ясла-верх, сад-низ):

 

Хліб

Мука

Масло сл.

Масло росл.

Картопля

Овочі

Риба

М'ясо

Молоко

Сметана

Сир

Сир тверд.

Яйце

Сахар

Соки

Крупа

Св. фрукти

Конд. вироби

Сухофрукти

100

%

100

66

%

72

91

%

95

50

%

66

77

%

68

58

%

56

75

%

44

66

%

70

57

%

75

40

%

40

14

%

22

66

%

60

100

%

100

94

%

89

40

%

43

66

%

72

55

%

30

80

%

53

 

80

%

100

 

 

Такі продукти як сметана, сир, сир твердий недодані із – за невиконання заявок постачальником. Норми таких продуктів як свіжі овочі, фрукти, соки недовиконані за недостатнього фінансування. Як показав аналіз діти отримали:

 

         Білків

Жирів

Вуглеводів

Енергетична

цінність (ккл)

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

ясла

сад

35

52,3

33,2

52,4

140,2

200,3

983,8

1371,0

 

В дошкільних групах розроблені  листи здоров’я, в яких введені такі параметри як:

–  Вага ;

–  Зріст;

–       Рівень фізичного розвитку;

–       Диспансерний облік;

–       Група здоров’я (І – ІІ);

–       Група з фізкультури (осн., підг.).

Дошкільний вік є унікальним і вирішальним періодом розвитку дитини, коли виникають основи особи, складається воля і довільна поведінка, активно розвивається уява, творчість, загальна ініціативність. Всі ці найважливіші якості формуються в провідній і головній діяльності дошкільника – в грі. Педагоги всіх груп уміють проектувати розвиток ігрової діяльності, планувати прийоми, направлені на її розвиток, збагачують враження дітей з метою розвитку гри – це і достатня кількість екскурсій і прогулянок, спостереження за працею дорослих, читання художньої літератури і розглядання ілюстрацій. Всі педагоги уміють змінювати характер і зміст спілкування з дітьми відповідно до рівня розвитку ігрової діяльності, а так само використовувати гру в цілях педагогічно доцільного мікроклімату в групі. Діти мають час для самостійної  і вільної реалізації і розвитку своїх творчих здібностей в грі. У грі педагоги формують у дітей позитивні відносини до однолітків, організовують сумісні ігри, навчають дітей координувати свої дії, враховуючи бажання один одного. Педагогами всіх груп дотримується необхідний баланс регламентованих видів діяльності і гри. Але при організації вільної гри виявляється заорганізованість, що часто полягає в нав’язуванні дітям сюжету, ролей, способів дій, у результаті це приводить до шаблонного зображення ігрових дій. Причина полягає в тому, що педагоги слабо знають принципи непрямого керівництва сюжетно – ролевою грою. Необхідно сприяти виникненню емоційно-насиченої атмосфери: використовувати різноманітні виразні засоби, заохочувати імпровізацію, вносити розвиваючий ефект при цьому не заперечуючи її вільному і творчому характеру. У групах в цілому забезпечується баланс між різними видами гри (рухливими і спокійними, індивідуальними і сумісними, дидактичними і сюжетно-ролевими) але необхідно відзначити, що іноді час гри скорочується педагогами. Особливо в холодну пору року вихователі приділяють недостатньо часу вільній творчій грі на прогулянках.

Результати обстеження розвитку сюжетно-рольової гри в старших групах (№ 6, 7) показали, що:

 

 

Рівень розвитку

гри

Старша група №7

Старша група №6

 

високий

середній

низький

високий

середній

низький

Рівень розвитку гри як діяльності

71

26

3

76

15

6

Рівень розвитку

взаємовідносин

79

20

1

69

28

3

Рівень розвитку

творчості

82

17

1

87

12

1

Підсумок

7

22

 

70

27

3

    Педагогічна робота проводиться в трьох блоках: спеціально – організована діяльність; спільна діяльність; вільна самостійна діяльність. У минулому році педагоги продовжували використовувати ігрові і інтегровані форми навчання, що створило оптимальні умови для розвитку дітей, для формування у них початкових форм культури пізнання, діяльно практичного відношення до світу, підвищило інтерес до розумової діяльності, сприяло підтримці позитивного самовідчуття дітей.

Виходячи з завдань програми «Дитина» педагоги роблять заміну цінностей навчання на цінності його розвитку. Вони стараються, щоб знання, уміння і навики в системі розвиваючої освіти не стали самоціллю, і перш за все, формують особистість дитини через різні види діяльності, займаються забезпеченням емоційного благополуччя вихованців, створенням психолого-педагогічних умов для розвитку здібностей і схильностей дітей, наданням широкого вибору видів діяльності, тобто спираються на особово-орієнтовану взаємодію з дитиною. Педагогами створені достатні умови для формування пізнавальної активності: на столах і у відкритих шафах розташовані дидактичний матеріал і настольно-друкарські ігри, цікаві розвиваючі ігри. Матеріал зорієнтований на вік, зручний, доступний, раціонально розташований, цікавий дітям. Але в дитячому закладі недостатньо створені умови для формування логіко - математичної компетентності: немає в достатній кількості різноманітного рахункового матеріалу, немає  різноманітності геометричних конструкторів: «Танграм», «Чарівний квадрат». «Чарівний круг», «Колумбові яйці», «Овал». Картотека дидактичних ігор не відображає різноманітність ігор.

У календарному плануванні пізнавальний розвиток відбивається в різних видах діяльності: на заняттях, прогулянці, в грі.  Педагоги відображають дидактичні ігри, індивідуальну роботу. Але недостатньо плануються ігри-експериментування. Аналіз занять показав, що вся організована діяльність відповідає основним методичним вимогам організації занять, запропонований матеріал відповідає вимогам програми «Дитина», завданням і умовам дитячого закладу. Педагоги груп використовують різноманітні прийоми що формують творчу діяльність дитини: наочні, словесні, продуктивні. Але недостатньо використовується евристичних питань, завдань, які спонукають шукати відповідь самостійно.

Спостереження за організацією самостійною пізнавальною діяльністю показало, що діти із задоволенням грають в різноманітні настільне - друкарські, дидактичні ігри, люблять різноманітні ребуси, кросворди, лабіринти, стараються свої враження від пізнаного відобразити в продуктивних видах діяльності. Діти старших груп в іграх самостійно використовують різноманітні розумові операції: порівнюють, узагальнюють, аналізують, класифікують. Під керівництвом педагогів діти вирішують різноманітні проблемні творчі задачі. У всіх групах виявлено уміння педагогів використовувати в повсякденній діяльності нетрадиційні дидактичні ігри для розвитку розумової діяльності. В результаті проведеної роботи, на підставі діагностичних досліджень виявлені наступні результати:

 

Результати перевірки старших груп

(контрольні заняття )

Рівень

6 група

7 група

Мовленнєвий

розвиток

Логіко-математичний

розвиток

Мовленнєвий

розвиток

Логіко-математичний розвиток

Н

0

0

0

0

Д

24

17

27

29

В

76

83

73

71

Рівень

4 група

 

Н

0

0

 

 

Д

28

26

 

 

В

72

74

 

 

За підсумками отриманих даних нижчим за % знаходиться розділ «Розвиток мовлення».

Зведена таблиця засвоєння програмового матеріалу

Розділи програми

Фіз.розвиток

Соц.-мор розвиток

Емоц-цін

розвиток

Мовл. розвиток.

Пізн.розвиток.

Логіко-матемрозвиток

 

Малюв.

Аплік.

Ліпл.

Конс.

сенсор.

У світі муз.

Н

1,7

0,6

1,0

0,6

0,6

0,6

2,7

2

1

0,6

0,6

Д

51,3

54,4

49

52,8

50,4

51,4

48,3

53

56

54,4

51,4

В

47

45

50

46

49

48

49

45

43

45

48

 

Навчання дошкільників рідній мові є одним з центральних педагогічних завдань. Для збагачення і вдосконалення дитячої мови створено сприятливе мовне середовище. У дитячому саду здійснюється цілеспрямоване формування конкретних мовних умінь.

У режимі дня використовуються різні форми мовної активності:

–   заняття з розвитку мови;

–       словесні і дидактичні ігри;

–       пізнавальні екскурсії і прогулянки;

–       театралізована діяльність;

–       індивідуальна робота.

Аналіз планування з розвитку мовлення показав, що вихователі планують різноманітні методи і прийоми роботи з дітьми.

Відповідно вимогам програми «Дитина» педагоги ЗДО відійшли від традиційної форми проведення занять, використовуючи інтегровані і ігрові форми навчання, у яких використовуються ігрові евристичні, спонукальні питання, моделі, схеми, опора на наочність.

Велика увага в дитячому саду приділяється музичному розвитку дошкільників. Музичний керівник створили сприятливі умови для розвитку музичних здібностей і творчої самореалізації дітей. Основу змісту музичної діяльності вихованців складає добре підібраний репертуар, що враховує інтереси кожної дитини. Розвиток музично-ритмічної діяльності музичні керівники здійснюють по двох напрямах: формування цілісного сприйняття музики і рухових навиків. Музичні керівники  Фролова О.В., Благодетелєва І.А використовують нетрадиційні форми музичних занять: домінантно-тематичні, такі, що театралізуються, з елементами психа - гимнастіки, на фольклорній основі, інтегровані. Необхідно відзначити, що предметно-розвиваюче середовище музичного залу  відповідає програмовим вимогам. Не використовують такі методи і прийоми роботи з дітьми, як:

–       ППС – пари постійного спілкування;

–       складання розповіді по кінцю;

–       колективне складання розповідей.

Переказ планується системно не у всіх вікових групах. Недостатньо плануються мовні і дидактичні ігри в групах: ранній вік (вихователь Лисенко Т.О.), ІІ молодша група (вихователь Колоша А.А.), при плануванні мовних ігор не враховується диференційований підхід.

Педагоги молодших груп (Константинова В.М., Шмельова О.І.) розповідають малюкам про цікаві події, учасниками або свідками яких вони були: про своїх домашніх вихованців, про фантастичні сновидіння, про переживання і сумніви. Вихователі постійно коментують свої дії і досягнення дітей, сприяючи накопиченню словарного запасу і збагаченню емоційної сторони мови. Вони часто використовують прийоми заохочення, і обговорюючи поведінку малюків, відзначають, що поганою є не дитина, а її вчинок. Діти несуть в дитячий сад книги з упевненістю, що їх обов’язково прочитають і оцінять. У куточку книг література постійно міняється. Традицією груп стало щоденне читання книг після сну.

У старшій групі №6 Крупка С.П. в ігровій діяльності і на заняттях формує правильну вимову важких звуків, широко використовує інтонаційні засоби виразності. Через складання розповідей і казок допомагає дітям засвоювати лексику і граматику рідної мови. Вона уміло поєднує навчальні прийоми з ігровими. Відповідно вимогам освітньої програми «Дитина» педагоги ЗДО відійшли від традиційної форми проведення занять, використовуючи інтегровані і ігрові форми навчання, у яких використовуються ігрові евристичні, спонукальні питання, моделі, схеми, опора на наочність. Такі педагоги як Константинова В.М., Козлова Ю.В. під час занять встановлюють довірчу мовну атмосферу, для створення інтересу до занять використовують досвід дітей, створюють проблемні ситуації. Звертають увагу на якість відповідей дітей, виправляють граматичні неточності.

Але при організації занять по навчанню творчим розповідям, заучуванню віршів педагоги дотримуються певних штампів,   вживані при цьому ігрові прийоми малоефективні, оскільки переважно використовуються лише для створення інтересу, а не для стимуляції розумової активності дітей.

Обстеження мови дітей показало, що у дітей старшої групи № 4 в достатній мірі розвинений словарний запас. Але багато помилок зв’язано з використанням дієслів. Дітьми практично освоєні форми граматичної системи мови, але спостерігаються різні лексичні помилки, відсутність або неправильне використання прийменників

Реалізація завдання з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку було з’ясовано під час тематичної перевірки. За підсумками отриманих даних середній показник рівня проведення роботи з даного питання відповідає достатньому рівню.

В 2017-2018 навчальному році зусилля адміністрації закладу було спрямовано на збереження і зміцнення матеріальної бази закладу. Завдяки коштам, благодійно отриманих від батьків, проведена робота, наслідки якої покращити умови функціонування дошкільного закладу.

 

Звіт БК за 2017-2018 навчальний рік

 

№пп

Наименование работ

сумма

1

Ремонт центрального входу

7000

2

Миючі засоби

36000

3

Методична література

5000

4

оплата за домофон

8208

5

Юрист

3708

6

Питна вода

6984

7

Заміна та ремонт змішувачів

3500

8

Ремонт електропечей

2050

9

Дератизація

1100

10

Чистка каналізаційних люків

1030

11

Вивіз сміття

3295

12

Придбання меблів по групам

40177

13

Заміна труб холодної та гарячої вод

3200

14

Придбання ялинки

2100

15

Придбання накриття для пісочниці

900

16

Проведення гідравлічних випробування

4000

17

Поверка манометрів, термометрів

800

18

Придбання фарби для малих форм, павільйонів

3200

19

Придбання мясорубки

3100

20

Ремонт в роздягальні грп 8

5100

 

Итого

140452

 

Згідно перспективного плану розвитку ЗДО на та аналізу роботи за 2017-2018 навчальний рік, листа МОН від 13.06.2018 № 1/9- 386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018- 2019 навчальному році», педагогічний колектив визначив єдину методичну тему на 2018-2019 навчальний рік:

 «Розвиток національно свідомої особистості  і творчого виявлення її індивідуальності через пріоритет народної педагогіки»

 

Продовжуючи роботу над методичною темою району «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом формування системи компетентності особистості»  з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2017/2018 навчальному році, колектив ЗДО  визначив такі основні завдання на наступний рік:

 

1. Продовжити роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для розвитку духовно-моральних якостей, емоційно-ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до рідного краю, Батьківщини.

2.Продовжувати роботу з розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій.  

3. Удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та основ валеологічної культури.