Заклад дошкільної освіти № 447
 
Наш садок - чарівна казка! Завітай до нас, будь-ласка!


Щорічний звіт керівника

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №447 Харківської міської ради»

Сідаченко О.М.

про свою діяльність за підсумками 2020/2021 навчального року

перед педагогічним колективним та громадськістю

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно–технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності (директора) завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

      Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 447 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: місто Харків, 61098, вул. Волонтерська, будинок 75. Побудований у 1982 році за типовим проектом. Розрахований на 220 місць. Заклад атестований в 2011 році, висновок РЕР від 16.06.2011 за № 6/5, Кзаг – достатній.

     У своiй дiяльностi ЗДО керуеться Конститучiею i законами Украiни, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами i розпорядженнями Кабiнету Miнicтpiв України, актами Президента Украiни, нормативними i розпорядчими актами у галузi освiти, цим Положенням та iншими нормативними актами.

Нормативно-правова база закладу дошкільної освіти :

- Конституція України;

Закон України від 05.09.2017 №2145 «Про освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами від 05.09.2017 № 2145-VIII).;

Лист МОН України «Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту" від 13.10.2017 »№ 1/9-554.

Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою КМУ від 12.03. 2003 № 305 (зі змінами від 29.07.2015 №530).

-Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27.08. 2010 № 796 (зі змінами від 26.04.2017 № 301 ).

Наказ МОН України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 № 930 (зі змінами від 08.08.2013 № 1135).

Спільний наказ МОН і МОЗ України "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 17.04.2006 №298/227 (зі змінами № 202/165 від 26.02.2013).

-Спільний наказ МОН і МОЗ України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 №242/329.

Накази МОЗ України щодо попередження кору

Закон України від 02.10.2019 №140-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", власним Статутом (зареєстрований 15.07.2016 року № 14807770006025178).

     У поточному навчальному році групи були укломплектовані за віковими ознаками. У закладі функціонувало 12 груп з денним перебуванням дітей, які відвідувало 303 вихованця.

Впродовж року керівником вживались заходи щодо охоплення дошкільною освітою усіх дошкільнят мікрорайону. Інформація про зарахування дітей до ЗДО розміщувалась на офіційному сайті, в електронній системі “Україна. ІСУО”, педагоги закладу проводили обстеження мікрорайону з метою залучення дітей до дошкільної освіти. З метою популяризації дошкільної освіти батьки запрошувалися на свята та розваги за участю вихованців та спвробітників нашого садочку.

Зарахування дітей до закладу здійснювалося на підставі даних електронної системи «Україна. ІСУО», заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, картки профілактичних щеплень, свідоцтва про народження дитини. При прийомі документів батьки були ознайомлені з вимогами Закону “Про захист персональних даних”. Усім батькам надано інформацію про включення до інформаційної бази ЗДО персональних даних їх дітей.

Керівником були створені умови для варіативності навчання, вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.

Прийом дітей до ЗДО у 2020/2021 навчальному році здійснювався відповідно до електронної реєстрації, згідно заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини, наказу по ЗДО № 447. Дані про дітей та їхніх батьків зберігаються у електронній базі даних програми «Курс: Дошкілля». Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття велася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059).

Управлінська діяльність здійснювалася адміністрацією в усіх сферах життєдіяльності: вчасно видавалися накази та розпорядження, систематично контролювалося їх виконання; постійно відстежувалося виконання завдань річного плану; систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичною роботою, проведенням освітньої, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю заслуховувалися та обговорювалися на виробничих нарадах, засіданнях педагогічних рад, нарадах  при завідувачеві.

Управлінська діяльність в закладі це певна система роботи яка включає в себе наступні складові: планування, організація -› надання методичної допомоги -› контроль, збір інформації -› аналіз, обговорення -› вироблення рішень, відпрацювання заходів по усуненню недоліків.

     Відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у ЗДО, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності була організована методична робота у 2020/2021 н.р.

      З урахуванням типу закладу загального розвитку для реалізації базового компоненту дошкільної освіти, на педагогічній раді було обрано та затверджено освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.). На виконання основних річних завдань оптимізовано роботу з використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі.

     Музично-спортивні розваги, конкурси, вікторини та виставки дитячих робіт, спільних робіт з батьками проводились згідно річного плану.  Рівень компетентності дітей старшого віку за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти України відповідає достатньому рівню.

       У другу половину дня з вихованцями проводились різні форми роботи, а саме: театралізована діяльність, самостійна художня діяльність, сюжетно-рольові та конструкторсько-будівельні ігри, різні види праці.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях, ігрову діяльність, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

Керівником вживались заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази.

Усі приміщення у закладі дошкільної освіти облаштовано відповідно до нормативних вимог. Стабільно працює 12 групових приміщень, харчоблок, медичний кабінет, комора, підсобні приміщення. Приміщення у закладі дошкільної освіти використовуються раціонально, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.Обладнання та меблі, ігрові осередки відповідають нормативним вимогам.

Медичний кабінет, харчоблок, пральня відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечені технічним обладнанням. Методичний кабінет оформлено у відповідності до Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.

Територія ЗДО підтримується у належному санітарному стані. Систематично проводиться заміна піску на ігрових майданчиках, обстежуються малі ігрові форми.

За рахунок коштів міського бюджету у 2020/2021 навчальному році забезпечено: оплата праці, використання товарів та послуг (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія). Відповідні звіти знаходяться на сайті ЗДО. Також у 2020-2021 н.році відкрито спортивний міні стадіон. Залучення додаткових джерел фінансування закладу та їх раціональне використання.

Значна увага у звітному періоді приділялась зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

       Для вирішення даної проблеми адміністрація порушувала клопотання перед Радою закладу. Рада закладу приймала рішення про залучення батьків до участі у покращенні умов функціонування садка. Завдяки активній діяльності батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась. Приділялась достатня увага оснащенню педагогічного процесу, придбанню посібників, господарчого інвентарю, посуду, білизни, меблів.

        За рахунок благодійної допомоги з боку батьків у закладі дошкільної освіти зроблено косметичний ремонт спальні груп №№ 8,11, косметичний ремонт групового приміщення групи № 3; оприбутковано: миючі засоби, твердий інвентар (меблі, сантехніка), м’який інвентар,  будівельні матеріали.

Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на зборах, індивідуальних бесідах та на офіційному сайті ЗДО, батьківських зборах.

Вжиті заходи щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Комплектування закладу дошкільної освіти педагогічними кадрами регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами.

Відповідно до нормативних документів складений штатний розпис та визначені штатні одиниці педагогів з розрахунку на кількість працюючих вікових груп.

      Усі педагогічні працівники працюють на постійній основі, педагоги мають відповідну педагогічну освіту. Розстановку педагогічних кадрів проведено доцільно.

Адміністрація ЗДО розподіляє навантаження за фахом, професійними якостями, можливостями педагогів, їх бажанням, підвищенням і удосконаленням майстерності. Прийом та переміщення педагогічних працівників здійснював директор (завідувач).

Комплектування обслуговуючим персоналом регламентується тими ж законодавчими та нормативно-правовими актами, що й комплектування закладу педагогічним персоналом.

В штатному розписі визначені штатні одиниці обслуговуючого персоналу закладу з розрахунку на кількість працюючих вікових груп та розрахунку площі прибирання території закладу освіти.

Якісний склад педагогічних працівників ЗДО №_447

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ:

з/п

Категорія педпрацівників

Всього педпра-цівників

 

Освіта

Педагогічні працівники (стаж роботи до 3-х років)

середньо-

спеці-альна

базова вища

вища

1.

Завідувач

1

   

1

 

2.

Вихователь-методист

1

   

1

 

3.

Практичний психолог

1

   

1

 

4.

Вихователі

14

2

6

8

 1

5

Музичні керівники

2

 

1

1

 
 

Всього

19

2

7

12

1

 

Достатня увага приділялась такому напрямку методичної роботи як атестація. Методична робота у ЗДО передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зростанню професійної майстерності педагогічного працівника для підвищення ефективності освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

У закладі забезпечуються права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. Складено перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на п’ять років. Протягом навчального року педагоги мали змогу підвищували свій рівень методом самоосвіти, роботою в творчій групі, участю в методичних заходах району. Вихователь-методист, музичні керівники, практичний психолог, вихователі, були постійними відвідувачами методичних об’єднань району.

Курси педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення їх педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь. Завдання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій. В 2020/2021 н.р. курси підвищення професійного рівня педагогічних працівників пройшло 14 педагогів.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 № 930 (зі змінами від 08.08.2013 № 1135). У 2021 році було атестовано 2 педагога.

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

14

14

100

2.

Атестація

2

2

100

3.

Самоосвіта

19

19

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги закладу систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні об’єднання.

Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Педагогічною радою громадським інспектором у ЗДО призначено практичного психолога. Діяльність громадського інспектора була спрямована на виявлення та захист дітей пільгових категорій. На початок навчального року було складено та надано до Управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення дітей пільгами в оплаті за харчування. Інформація щодо пільгового контингенту:

Вид пільг

кількість

Багатодітна сім’я             50%

15

Дитина з інвалідністю     100%

2

Малозабезпечена сім’я    100%

1

Біологічна сирота             100%

1

З родини, батьки які є військовослужбовцями - учасниками АТО  100%

11

 

Пріоритетними  напрямками в роботі соціальної служби на 2020/2021 н.р. було: охорона психологічного та фізичного здоров’я дітей, захист їх прав, створення оптимальних можливостей для реалізації власного потенціалу кожної дитини.

Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування, розроблено та впроваджується ряд заходів: виготовлення подарунків дітьми старших груп до свят, організація Днів народження. Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів.

     Усі працівники відповідно до чинного законордавства отримували щорічні оплачувані відпустки, оплату листків непрацездатності та соціальні відпустки.

      Належна увага приділялась організації харчування та медичному обслуговуванню вихованців та співробітників. Усі вихованці приймалися у садок при наявності медичних довідок, картки профілактичних щеплень. На постійному контролі адміністрації знакодилось питання ранкового прийому дітей, здійснення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, стану здоров'я вихованців, проходження медичних оглядів працівниками. Приділялась увага проведенню санітарно-просвітницької роботи серед вихованців, педагогів та батьків.

      Медичний блок розташований на І поверсі, укомплектований згідно нормативних вимог.

      Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3-х разове харчування при 9 годинному перебуванні в закладі освіти. Складається меню-розклад з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають відповідні документи. Вартість харчування однієї дитини раннього віку на день складала:

1.Для вихованців віком від 1 до 3 років - 30,00 грн. на день (із розрахунку 12,00 грн.- бюджетні кошти та  18,00 грн.- батьківська плата);     

 2. Для вихованців віком від 3 до 6 (7) років - - 35,00 грн. на день (із розрахунку 14,00 грн. - бюджетні кошти та 21,00 грн - батьківська плата).

 Під час літьної оздоровчої кампанії вартість харчуванння підвищується на 10% за рахунок вживання фруктових соків на ІІ сніданок.

       Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при (директорі)завідувачеві.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД;

- освітня робота з дітьми з питань ОБЖД.

Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Особою, відповідальною за протипожежну безпеку закладу призначено заступника завідувача господарства. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, оновлено інструкції для посадових осіб відповідно до вимог Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожежі. Оганізовуэться та проводиться «Тиждень безпеки дитини».

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання педагогічні працівники отримали премії та щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення. Фахівці та молодший обслуговуючий персонал отримали премії з фонду економії заробітної плати.

Адміністрація відшкодує за шкідливі умови праці таким категоріям працівників:  машиністам з прання — 8%, прибиральникам — 10 %, кухарям — 12%, сторожам — 40% за роботу у нічний час. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Стан дитячого травматизму

Випадків травматизму упродовж навчального року не зареєстровано.

Залучення педагогічної громадськості до управління діяльністю закладу; співпраця з громадськими організаціями.

Систематично залучалась педагогічна та батьківська громадкість  закладу до управління його діяльністю.

     За звітній період у кожній віковій груп проведено батьківські збори он-лайн (2р. на рік), обрано батьківські комітети. Делеговано представників до складу батьківського комітету (ради) закладу. У ЗДО діє рада закладу освіти, як колегіальний орган педагогів та батьків.  На засіданнях розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться  батьківські збори, індивідуальні консультації, працює консультативний пункт для батьків.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань закладу дошкільної освіти

Необхідно взяти до уваги питання реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, в ЗДО проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали: «обліку особистого прийому громадян», «реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян». Інформаційні матеріали представлені на офіційному сайті дошкільного закладу. Усі звернення громадян розглянуті в установленому чинним законодавством термінами.

За минулий 2020/2021 навчальний рік 75 громадян звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у ЗДО та 15 осіб щодо працевлаштування в дошкільну установу.

Громадяни зверталися за уточнення режиму роботи закладу дошкільної освіти; переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до закладу дошкільної освіти та вимоги щодо профілактичних щеплень на час вступу дитини до дитячого колективу; про безкоштовне харчування дітей пільгових категорій. Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Управління освітизабезпечує функціонування закладу освіти у межах затвердженого кошторису. Відповідна інформація висвітлена на інформаційному сайті ЗДО.

Шановні батьки та співробітники! Висловлюємо Вам щиру подяку за підтримку діяльності закладу дошкільної освіти.

Від щирого серця дякуємо вам за підтримку, порозуміння та усвідомлення складності сучасного життя.

 

Протокол № 2 від « 04 » червня 2021 року

засідання загальних зборів колективу закладу

та батьків, або осіб, що їх замінюють

Присутні он-лайн: батьки, колектив ЗДО

 

Порядок денний:

1.Про виконання рішень попередніх зборів.

2.Вибір форми голосування

3.Про звіт завідувача керівника, роботи колективу (освітньої, медичної та господарської) за 2020/2021 навчальному році» – до 40хв.

4.Прийняття рішення загальних зборів – до 10хв.

 

1.СЛУХАЛИ:

 

1.Сідаченко О.М., завідувача ЗДО №447 «Про виконання рішень попередніх зборів». Рішення попередніх зборів виконанні в повному обсягу .

 

2.СЛУХАЛИ:

 

1. Вавіленко О.О. голову ПК закладу «Про вибір форми голосування». Із запропонованих форм голосування «таємне» та «відкрите» одноголосно обрали «відкрите голосування».

Голосування

«За»- 26

«Проти»- 0

«Утримались»- 1

 

2.УХВАЛИЛИ:

 

1.За підсумками голосування педагогічний колектив, батьківська громадськість визначає роботу директора ЗДО на достатньому рівні.

 

3.СЛУХАЛИ:

 

1.Сідаченко О.М., завідувача ЗДО №447, «Про звіт завідувача керівника, роботи колективу (освітньої, медичної та господарської) за 2020/2021 навчальному році». (Звіт додається)

 

3.ВИСТУПИЛИ:

 

1.Павлова О.Л. голова батьківської ради, висловила подяку за сумлінну працю завідувачу, педагогам та обслуговуючому персоналу закладу та внесла пропозицію вважати роботу ЗДО у 2020-2021 н.р. на достатньому рівні. Вона доповіла присутнім, що Ольга Михайлівна розкрила всі напрямки роботи, дала аналіз виконаної роботи, розповіла про досягнуті результати, а також про педагогічні та творчі здобутки. Наголосивши при цьому роль педагогічного колективу, системність та професіоналізм всього колективу.

2.Лимаренко А.Ю., вихователь- методист доповнила, що головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти та корекційно-відновлювальна робота з дітьми. Всі ці завдання протягом навчального року виконувались на достатньому рівні.

 

3.УХВАЛИЛИ:

 

 

1.  Прийняти до уваги звітну інформацію.

 

 

4.СЛУХАЛИ:

 

1. Павлову О.Л. голову батьківської ради «Про прийняття рішення загальних зборів».

 

4.ВИСТУПИЛИ:

1.Швидченко О.О., член батьківської Ради, яка запропонувала продовжити спільну роботу адміністрації ЗДО, батьківського комітету та громадськості по покращенню умов для всебічного розвитку дітей та модернізації бази ЗДО.

2.Константинова О.В. член батьківської Ради, яка доповіла, що кошти, отримані як благодійні внески, у 2020/2021 навчальному році використані за призначенням.

 

4. УХВАЛИЛИ:

 

1.Визнати роботу керівника ЗДО № 447 Сідаченко О.М. на достатньому рівні.

 

 

 

Голова зборів                                  ________________ О.М.Сідаченко

 

Секретар засідання                        ________________  О.О.Ульянченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №447 Харківської міської ради»

Сідаченко О.М.

про свою діяльність за підсумками 2019/2020 навчального року

перед педагогічним колективним та громадськістю

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно–технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності (директора) завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

      Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 447 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: місто Харків, 61098, вул. Волонтерська, будинок 75. Побудований у 1982 році за типовим проектом. Розрахований на 220 місць. Заклад атестований в 2011 році, висновок РЕР від 16.06.2011 за № 6/5, Кзаг – достатній.

     У своiй дiяльностi ЗДО керуеться Конститучiею i законами Украiни, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами i розпорядженнями Кабiнету Miнicтpiв України, актами Президента Украiни, нормативними i розпорядчими актами у галузi освiти, цим Положенням та iншими нормативними актами.

Нормативно-правова база закладу дошкільної освіти :

- Конституція України;

- Закон України від 05.09.2017 №2145 «Про освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III (зі змінами від 05.09.2017 № 2145-VIII).;

- Лист МОН України «Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту" від 13.10.2017 »№ 1/9-554.

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою КМУ від 12.03. 2003 № 305 (зі змінами від 29.07.2015 №530).

-Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27.08. 2010 № 796 (зі змінами від 26.04.2017 № 301 ).
- Наказ МОН України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 № 930 (зі змінами від 08.08.2013 № 1135).
- Спільний наказ МОН і МОЗ України "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" від 17.04.2006 №298/227 (зі змінами № 202/165 від 26.02.2013).
-Спільний наказ МОН і МОЗ України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 №242/329.
- Накази МОЗ України щодо попередження кору
- Закон України від 02.10.2019 №140-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", власним Статутом (зареєстрований 15.07.2016 року № 14807770006025178).

     У поточному навчальному році групи були укломплектовані за віковими ознаками. У закладі функціонувало 12 груп з денним перебуванням дітей, які відвідувало 309 вихованців.

Впродовж року керівником вживались заходи щодо охоплення дошкільною освітою усіх дошкільнят мікрорайону. Інформація про зарахування дітей до ЗДО розміщувалась на офіційному сайті, в електронній системі “Україна. ІСУО”, педагоги закладу проводили обстеження мікрорайону з метою залучення дітей до дошкільної освіти. З метою популяризації дошкільної освіти батьки запрошувалися на свята та розваги за участю вихованців та спвробітників нашого садочку.

Зарахування дітей до закладу здійснювалося на підставі даних електронної системи «Україна. ІСУО», заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, картки профілактичних щеплень, свідоцтва про народження дитини. При прийомі документів батьки були ознайомлені з вимогами Закону “Про захист персональних даних”. Усім батькам надано інформацію про включення до інформаційної бази ЗДО персональних даних їх дітей.

Керівником були створені умови для варіативності навчання, вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.

Прийом дітей до ЗДО у 2019/2020 навчальному році здійснювався відповідно до електронної реєстрації, згідно заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини, наказу по ЗДО № 447. Дані про дітей та їхніх батьків зберігаються у електронній базі даних програми «Курс: Дошкілля». Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття велася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059)

Управлінська діяльність здійснювалася адміністрацією в усіх сферах життєдіяльності: вчасно видавалися накази та розпорядження, систематично контролювалося їх виконання; постійно відстежувалося виконання завдань річного плану; систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичною роботою, проведенням освітньої, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю заслуховувалися та обговорювалися на виробничих нарадах, засіданнях педагогічних рад, нарадах  при завідувачеві.

Управлінська діяльність в закладі це певна система роботи яка включає в себе наступні складові: планування, організація -› надання методичної допомоги -› контроль, збір інформації -› аналіз, обговорення -› вироблення рішень, відпрацювання заходів по усуненню недоліків.

     Відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у ЗДО, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності була організована методична робота у 2019/2020 н.р.

      З урахуванням типу закладу загального розвитку для реалізації базового компоненту дошкільної освіти, на педагогічній раді було обрано та затверджено освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина», (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.). На виконання основних річних завдань оптимізовано роботу з використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі.

     Музично-спортивні розваги, конкурси, вікторини та виставки дитячих робіт, спільних робіт з батьками проводились згідно річного плану.  Рівень компетентності дітей старшого віку за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти України відповідає достатньому рівню.

       У другу половину дня з вихованцями проводились різні форми роботи, а саме: театралізована діяльність, самостійна художня діяльність, сюжетно-рольові та конструкторсько-будівельні ігри, різні види праці.

Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях, ігрову діяльність, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

Керівником вживались заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази.

Усі приміщення у закладі дошкільної освіти облаштовано відповідно до нормативних вимог. Стабільно працює 12 групових приміщень, харчоблок, медичний кабінет, комора, підсобні приміщення. Приміщення у закладі дошкільної освіти використовуються раціонально, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Обладнання та меблі, ігрові осередки відповідають нормативним вимогам.

Медичний кабінет, харчоблок, пральня відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечені технічним обладнанням. Методичний кабінет оформлено у відповідності до Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.

Територія ЗДО підтримується у належному санітарному стані. Систематично проводиться заміна піску на ігрових майданчиках, обстежуються малі ігрові форми.

     За рахунок коштів міського бюджету у 2019/2020 навчальному році забезпечено: оплата праці, використання товарів та послуг (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія). Відповідні звіти знаходяться на сайті ЗДО. Також у 2019-2020 н.році встановлено спортивний міні стадіон. Залучення додаткових джерел фінансування закладу та їх раціональне використання.

Значна увага у звітному періоді приділялась зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

       Для вирішення даної проблеми адміністрація порушувала клопотання перед Радою закладу. Рада закладу приймала рішення про залучення батьків до участі у покращенні умов функціонування садка. Завдяки активній діяльності батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась. Приділялась достатня увага оснащенню педагогічного процесу, придбанню посібників, господарчого інвентарю, посуду, білизни, меблів.

        За рахунок благодійної допомоги з боку батьків у закладі дошкільної освіти оприбутковано: миючі засоби,твердий інвентар (меблі, сантехніка), м’який інвентар,  будівельні матеріали.

Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на зборах, індивідуальних бесідах та на офіційному сайті ЗДО, батьківських зборах.

Вжиті заходи щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Комплектування закладу дошкільної освіти педагогічними кадрами регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами.

Відповідно до нормативних документів складений штатний розпис та визначені штатні одиниці педагогів з розрахунку на кількість працюючих вікових груп.

      Усі педагогічні працівники працюють на постійній основі, педагоги мають відповідну педагогічну освіту. Розстановку педагогічних кадрів проведено доцільно.

Адміністрація ЗДО розподіляє навантаження за фахом, професійними якостями, можливостями педагогів, їх бажанням, підвищенням і удосконаленням майстерності. Прийом та переміщення педагогічних працівників здійснював директор (завідувач).

Комплектування обслуговуючим персоналом регламентується тими ж законодавчими та нормативно-правовими актами, що й комплектування закладу педагогічним персоналом.

В штатному розписі визначені штатні одиниці обслуговуючого персоналу закладу з розрахунку на кількість працюючих вікових груп та розрахунку площі прибирання території закладу освіти.

Якісний склад педагогічних працівників ЗДО №_447

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ:

 

з/п

Категорія педпрацівників

Всього педпра-цівників

 

Освіта

Педагогічні працівники (стаж роботи до 3-х років)

середньо-

спеці-альна

базова вища

вища

1.

Завідувач

1

 

 

1

 

2.

Вихователь-методист

1

 

 

1

 

3.

Практичний психолог

1

 

 

1

 

4.

Вихователі

15

2

6

8

 1

5

Музичні керівники

1

 

1

 

 

 

Всього

19

2

7

11

1

        

 

 

Освітній рівень педагогів:

 

Фаховий рівень педагогів:

       Достатня увага приділялась такому напрямку методичної роботи як атестація.

Методична робота у ЗДО передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зростанню професійної майстерності педагогічного працівника для підвищення ефективності освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

У закладі забезпечуються права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. Складено перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на п’ять років. Протягом навчального року педагоги мали змогу підвищували свій рівень методом самоосвіти, роботою в творчій групі, участю в методичних заходах району. Вихователь-методист, музичні керівники, практичний психолог, вихователі, були постійними відвідувачами методичних об’єднань району.

Курси педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення їх педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь. Завдання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій. В 2019/2020 н.р. курси підвищення професійного рівня педагогічних працівників пройшло 4 педагога.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 № 930 (зі змінами від 08.08.2013 № 1135).
     У 2020 році було атестовано 2 педагога.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

4

4

100

2.

Атестація

2

2

100

3.

Самоосвіта

12

12

100

 

Педагоги закладу систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, методичні об’єднання.

Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Педагогічною радою громадським інспектором у ЗДО призначено практичного психолога. Діяльність громадського інспектора була спрямована на виявлення та захист дітей пільгових категорій. На початок навчального року було складено та надано до Управління освіти списк%T0