Заклад дошкільної освіти № 447
 
Наш садок - чарівна казка! Завітай до нас, будь-ласка!


Батьківський комітет

 

 

 

 

Н А К А З

 

01.10.2019                                                                                           85

Про затвердження складу

Раду закладу

 

Відповідно до п. 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, згідно наказу міністерства освіти і науки Україні  від 27.03.2001 №159 «Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу» з метою  демократизації управління освітнім процесом, підвищення ефективності реалізації державної політики в галузі освіти, об'єднання педагогів та батьківської громадськості для сприяння сталому розвитку дошкільного закладу

НАКАЗУЮ:

1.    Створити Раду закладу кількості осіб пропорційно від батьків та працівників ЗДО № 447.

2.    Затвердити положення про Раду закладу дошкільної освіти (додаток 1).

3.    Затвердити склад Ради закладу дошкільної освіти (додаток 2)

4.    Довести до відома працівникам та батькам дітей ЗДО положення Ради закладу дошкільної освіти.

5.    Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                 О.М. Сідаченко

 

 

 

 

Додаток 1

 

Положення

про раду закладу дошкільної освіти №447

І. Загальні положення

1.1.  Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», у комунальному закладі «Дошкільний заклад освіти (ясла-садок) № 447 Харківської міської ради» створюється рада дошкільного навчального закладу.

1.2.  Рада ЗДО ( далі ― рада)― це постійно діючий у період між загальними зборами орган громадського самоврядування.

1.3.  У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом ЗДО № 447, цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності ради ЗДО.

        2.1. Метою діяльності ради є:

        • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

 • об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків та громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення освітнього процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

 • розширення колегіальних форм управління закладом;

 • підвищення ролі громадськості і вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу;

2.2    Основними завданнями ради є:

• підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

• формування виховного середовища;

• створення належного педагогічного клімату в закладі;

• сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;

• підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення виховання дошкільників, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

• сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців;

• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

• стимулювання морального та матеріального заохочення вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

• Зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців та ЗДО з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

2.3. Рада закладу діє на засадах:

• Законності і гласності;

• Колегіальності ухвалення рішень;

• Добровільності і рівноправності членства.

3. Структура ради та організації її діяльності.

        3.1.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами ЗДО. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

3.2.На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3.Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 4 разів на навчальний рік.

3.4.  Очолює раду ЗДО голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не може бути завідувач та його заступники.

3.5.Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи завідувача ЗДО, власника( засновника), а також членами ради.

3.6.Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи, Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

3.7.Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ЗДО, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8.Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. Уразі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9.Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту ЗДО доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості.

3.10.У разі незгоди адміністрації ЗДО з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ЗДО.

3.11.Рада ЗДО:

• Організовує виконання рішень загальних зборів;

• Спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи ЗДО та здійснює контроль за його виконанням;

• Разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ЗДО;

• Затверджує режим роботи ЗДО;

• Сприяє формуванню мережі груп ЗДО, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

• Заслуховує звіт голови ради, інформацію завідувача та його заступників з питань освітньої роботи та фінансово-господарської діяльності;

• Бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вихователями; виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної роботи з вихованцями;

• Виступає ініціатором проведення добродійних акцій ( ярмарків, конкурсів тощо);

• Вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального заохочення учасників освітнього процесу;

   • Ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

• Сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (або осіб,які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями;

• Розглядає питання родинного виховання;

• Бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житло-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

    • Сприяє педагогічній освіті батьків;

• Сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплатні періодичних видань;

•Організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців;

• Розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи ЗДО.

3.12.Статутом ЗДО можуть визначатись й інші повноваження ради ЗДО, що не суперечать чинному законодавству.

*Положення «Про раду закладу дошкільної освіти №447» розроблено на підставі «Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого Наказом Міністерства і науки України від 27.03.2001 № 159.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

 

Склад Ради дошкільного навчального закладу № 447

на 2019-2020 навчальний рік

 

№№

 

П.І.Б., члена ради закладу

 

1.

Сідаченко Ольга Михайлівна, завідувач ЗДО 

2.

Іванова Ольга Вікторівна, голова ради закладу

3.

Константинова Олена Олександрівна

4.

Гатілова Катерина Олександрівна

5.

Служава Наталія Олександрівна

6.

Айвозян Наріна Володимирівна

7.

Швидченко Олена Олександрівна

8.

Грігорян Марія Володимирівна

9.

Міхно Ганна Олександрівна

10.

Некодімова Світлана Володимирівна

11.

Осадча Оксана Сергіївна

12.

Ляховська Юлія Володимирівна

13.

Мастіхіна Валентина Миколаъвна

14.

Фролова Ольга Вікторівна

15.

Швидченко Вікторія Еммануїлівна

16.

Константинова Вікторія Миколаївна

17.

Дмитрієва Ганна Іванівна

18.

Лимаренко Аліна Юріївна

19.

Козлова Олена Михайлівна

20.

Мастіхіна Наталья Сергіївна

21.

Сердюк Ірина Олександрівна

22.

Вавіленко Оксана Віталіївна

23.

Крупка Світлана Петрівна

24.

Горбачова Ія Дмитріївна