Заклад дошкільної освіти № 447


Наші педагоги

Сучасна парадигма освіти потребує якісно нового підходу до підвищення фахової майстерності педагога.

       Це є головною проблемою, якій підпорядкована вся методична робота з педагогічним колективом в нашому  закладі. Ми усвідомлюємо: наскільки грамотно, науково обґрунтовано використовується моніторинг освітньої діяльності, здійснюється робота з педкадрами, настільки яскраво й ефективно простежується розвиток творчості педагога.
     Ніщо сьогодні педагоги не обговорюють так активно й зацікавлено, як шляхи оновлення освіти. Кожен небайдужий до своєї справи працівник  щодня осмислює пройдений день, свій внесок у процес виховання малечі.


     Гарантією духовного оновлення суспільства є, перш за все, освіченість людей. Саме тому так багато важить доброзичлива, творча атмосфера в педагогічному колективі, взаємний обмін думками, проблемами, тими зернами, які мають прорости в наших вихованцях.
         І це, мабуть, найголовніше, чого ми намагаємося досягли в нашому педагогічному колективі  за останні роки.
        Байдужих вихователів  не повинно бути.  Тому кожен методичний захід: чи то педрада, семінар, творчий звіт вихователя – то все жваве, зацікавлене обговорення проблеми, своїх спостережень та міркувань.

 
       Сьогодні як ніколи гострою є проблема запровадження нових технологій навчання та виховання. Тож, яким би не був вихователь, неможливо стати фахівцем без вивчення найголовніших набутків науки і практики.


       Вихователь в повній мірі повинен одночасно розв'язувати завдання  морального, трудового, естетичного, фізичного та розумового виховання. Тому і виникла необхідність розподілу між вихователями певних проблем для поглибленого опрацювання.
     На початку кожного навчального року на педагогічній раді ми обговорюємо і затверджуємо проблеми, над якими   працюватиме кожен вихователь. Такий розподіл дає можливість урізноманітнити зміст методичної роботи, оволодіти сучасними  методами і технологіями, що висвітлюються в періодичній пресі, творчо використовувати їх у своїй роботі.

 У методичному куточку  оформляємо  екран участі вихователів у методичній роботі, тобто визначаємо участь кожного в усій системі підвищення педагогічної майстерності. Завдання дошкільного закладу на навчальний рік співпадають із тематикою проблем, а також семінарів - практикумів. Питання розглядаємо на 3-4 семінарах, проводимо тематичну або комплексну перевірку, а на педраді аналізуємо  стан роботи з даного питання.
      Важливим стимулом фахового зростання педагогів є надання їм можливості виступати з творчими звітами перед колегами.
      Запроваджені  інформаційні педагогічні години, розроблені  графіки творчих звітів – цим досягли позитивних результатів в ознайомленні з досвідом колег.


      Для розкриття можливостей, професійних інтересів і здібностей педагогів ми намагаємось використовувати нетрадиційні форми методичної роботи та створити всі необхідні умови для розкриття творчого потенціали наших педагогів.

А саме: 
       - проведення:

*педагогічних конкурсів;

*педагогічних практикумів;                              

*педагогічних турнірів;                                     

* семінари-практикуми з демонстрацією педагогічних  досягнень;

*психолого-педагогічних тренінгів;            

*ділових ігор;

* консультацій;

* круглих столів                                                   

- участь педагогів  у роботі творчих груп; 
- педагогічні читання;
- презентація сучасних технологій навчання;
- презентація портфоліо педагогів;
- підготовка методичних матеріалів до виставок-ярмарків педагогічних ідей.


       Сучасне суспільство вимагає від дошкільної освіти неабиякого динамізму та оновлення. Рівень загальної  та фахової підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів, навіть одразу ж після закінчення вищого навчального закладу, не відповідає вимогам сьогодення. Розбудова українського дошкілля потребує істотно нової системи діяльності педагогів. Вирішення цього завдання безпосередньо пов’язано з організацією методичної роботи. Якісно новий      рівень   самоосвіти педагога можливий тільки за умови, коли задіяно мотиваційну сферу особистості.
Зорієнтувати педагога на систематичну роботу над собою, показати йому важливість самовдосконалення – завдання, яке потребує тактовності та наполегливості з боку керівництва.


         В основу системи підвищення кваліфікації педагогів  намагаємось покласти особистісно-зорієнтовану модель освіти педагогічних працівників, оскільки це сприятиме не тільки активізації управління розвитком професійної майстерності, а й буде підтримане самим педагогом.


 

МЕТА: максимально розкрити творчий потенціал кожного педагогічного працівника.
ЗАВДАННЯ: гармонійний вияв і розвиток загальних, професійних і педагогічних здібностей працівників, урахування завдань освіти на сучасному етапі.
ЗМІСТ: визначається на підставі вивчення рівня професійної компетентності, якості освіти.


ФОРМИ: поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи.


МЕТОДИ: мозкова атака, евристичний пошук, ділова гра, узагальнення думок компетентних осіб, дискусія, педагогічні дослідження та експеримент.


СПОСОБИ СПІЛКУВАННЯ: демократичні, пріоритет групових та індивідуальних форм.


ТАКТИКА: співробітництво, що ґрунтується на вірі у творчий потенціал кожного педагога, на повазі до його індивіду.


       Методична робота в  закладі  дошкільної освіти має спонукати вихователя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяти збагаченню педагогічного колективу знахідками, допомагати молодим вихователям переймати майстерність у більш досвідчених колег. Головне – вибудовуватися на особистісно-зорієнтованих засадах.
    Отже, методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового досвіду і конкретному аналізі труднощів вихователя, система взаємопов’язаних заходів і дій, спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вихователя, на узагальнення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання і розвитку дошкільників.


      Форми організації методичної роботи в  закладі дошкільної освіти досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від:


•    педагогічної культури вихователів;
•    конкретних завдань, над якими працює  заклад;
•    морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
•    якості аналізу результатів діагностування педагогів;
•    матеріально-технічних можливостей закладу;
•    інноваційної відкритості;
•    особливостей організації освітнього процесу з дітьми; 
•    активності педагогів та керівництва.